Hallie & Van Klooster Makelaardij spant zich in om de inhoud van deze website actueel te houden en deze te voorzien van de juiste informatie. Leest je een tekst of ziet je een foto die naar je mening niet correct is, of bent je van mening dat belangrijke informatie ontbreekt, dan stellen wij je reactie bijzonder op prijs. Je vindt onze gegevens op de contactpagina. Hebt je een vraag over een bericht dan kunt je die stellen via het webformulier.

Aan de informatie die je op onze site treft kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van informatie die op deze site wordt verstrekt. E-mail berichten worden door Hallie & Van Klooster Makelaardij niet gebruikt bij het aangaan van verplichtingen.

De verkoopinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is puur informatief en mag niet worden beschouwd als een aanbod. Daar waar gesproken wordt over inhoud, oppervlakten of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten. Je dient als koper zelf onderzoek te verrichten naar zaken die voor jou van belang zijn. Wij raden je in dat verband aan je eigen NVM-makelaar in te schakelen. Een eventuele koopovereenkomst komt alleen tot stand door ondertekening van een schriftelijke overeenkomst door zowel koper als verkoper. Koper kan dan ook geen enkel recht ontlenen aan eerdere gedane toezeggingen en/of uitspraken dan welke vervat zijn in een door partijen getekende koopovereenkomst conform Amsterdams model.

Iedere aansprakelijkheid van Hallie & Van Klooster Makelaardij en allen die daar werkzaam zijn, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Algemene voorwaarden

The most current conditions of the NVM apply to our services, you can view them via this link: General Terms and Conditions NVM